ZOHO MAIL 5GB

Dung lượng 5GB/01 user
Thêm nhiều tên miền
Giao thức kết nối IMAP/POP
Hỗ trợ Exchange Activesync
Chia sẻ email và thư mục
Ứng dụng cho iOS và Android